Terms and conditions

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvod
GOSPOJA PZ sa sjedištem u Vrbniku, Frankopanska 1, OIB: 44369399194 (nadalje u tekstu: Gospoja) je poljoprivredna zadruga registrirana pri trgovačkom sudu u Rijeci.
Gospoja se prvenstveno bavi ugostiteljstvom i hoteljerstvom te proizvodnjom i prodajom vina. Gospoja u svom poslovanju mora prikupljati i obrađivati određene podatke o pojedincima radi čega je ona voditelj obrade osobnih podataka.
Svrha ove politike je osigurati da Gospoja postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka.
Svi zaposlenici Gospoje su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.
Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži Gospoja u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti zaposlenik, gost, klijent, dobavljač ili kontakt. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.
Ova politika je izrađena s ciljem da se poboljšaju usluge Gospoje prema njegovim korisnicima, da se korisnici zaštite u pogledu povjerljivosti njihovih osobnih podataka kod pružanja usluga Gospoje te da se spriječi nastanak potencijalne štete Gospoji i njegovim zaposlenicima i korisnicima, kao i da se osigura da je obrada osobnih podataka u potpunosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (GDPR) i drugim primjenjivim propisima. Osobni podaci koje Gospoja u svom poslovanju obrađuje ne dijele se s neovlaštenim osobama, ne nude se, ne prodaju se niti se ne prenose izvan Republike Hrvatske, u treće zemlje niti humanitarnim organizacijama.

2. Definicija i primjena:
Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Kategorije osobnih podataka koje Gospoja u svom poslovanju obrađuje su ime i prezime, adresa, OIB, godina rođenja, e-mail adresa te drugi osobni podaci za pojedine kategorije ispitanika.
Gospoja osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju ili u ispunjenju zakonskih odnosno ugovornih obveza. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je ugovorni odnos Gospoje i ispitanika, zakonska obveza Gospoje ili privola ispitanika. S tim osobnim informacijama Gospoja postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu.
Gospoja, radi zaštite osoba i imovine, prikuplja određene podatke video nadzorom u svojim objektima odnosno vanjskim površinama objekata, pri čemu ispitanike na jasan način upozorava postavljenim oznakama video nadzora prilikom ulaska u perimetar snimanja. Pristup navedenim podacima imaju samo odgovorna osoba Gospoje i osoba koju odgovorna osoba ovlasti uz sve uvjete propisane Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Kada ispitanik šalje prema Gospoji elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima s kojima ga je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, Gospoja te podatke koristi za ispunjenje zahtjeva odnosno upita ispitanika u vezi pružanja usluga Gospoje. U slučaju da ispitanik ne želi dati svoje osobne podatke nužne za pružanje tih usluga, udovoljenje zahtjevu ispitanika ili odgovor na upit ispitanika, Gospoja neće biti u mogućnosti obraditi takav zahtjev odnosno upit niti pružiti uslugu.
U trenutku dostavljanja podataka ispitanika Gospoji, ispitanik pristaje da Gospoja obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.
Gospoja osobne podatke zaposlenika iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom čuva trajno. Osobne podatke iz računovodstvenih odnosno knjigovodstvenih isprava (na primjer računi kupcima odnosno gostima, ali i primljeni računi dobavljača) Gospoja čuva najmanje 11 godina sukladno računovodstvenim propisima. Osobne podatke gostiju nužne za pružanje usluga smještaja, Gospoja čuva najmanje dvije godine po isteku kalendarske godine u kojoj su upisani u Knjigu gostiju odnosno Popis turista, sukladno propisima o sadržaju i načinu vođenja Knjige gostiju odnosno Popisa turista.
Gospoja može, radi obavljanja svog poslovnog procesa, povjeriti određene poslove obrade podataka izvršiteljima obrade podataka, ali isključivo onima koji udovoljavaju tehničkim, logičkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka kakve osigurava Gospoja.
Prikupljene podatke Gospoja čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Gospoja prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza Gospoje (na primjer Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Ministarstvu turizma i drugim nadležnim tijelima), u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.
Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Gospoja, ima sljedeća prava:

1. Pravo na informiranost
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).
2. Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo od Gospoje dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni, ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje, da od Gospoje zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, u slučaju ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru, postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila.
3. Pravo na ispravak
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Gospoje ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
4. Pravo na brisanje
Ispitanik ima pravo da Gospoja bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Gospoja, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva izravno djetetu.
Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Gospoja ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Gospoje, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
5. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Gospoje odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Gospoje ili treće strane. Gospoja više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Gospoja dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
6. Pravo na prenosivost podataka
Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Gospoji u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Gospoje, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od Gospoje drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
7. Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje
Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Gospoje, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Gospoja ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
8. Pravo na povlačenje privole
Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.
9. Pravo na ograničavanje obrade
Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Gospoja više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Gospoje za obradu njegove razloge iz prigovora.
Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti Gospoji slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva putem e- pošte na info@gospoja.hr ili poštom na adresu: Vrbnik, Frankopanska 1, kao i dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Gospoje PZ uz prethodnu najavu na broj telefona +38551142, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom. Gospoja zadržava pravo postavljanja dodatnih zahtjeva u vezi identifikacije osobe koja traži ostvarivanje svojih prava, sve kako bi se spriječila odnosno onemogućila zlouporaba prava ispitanika u vezi zaštite njegovih osobnih podataka.

3. Načela zaštite osobnih podataka:
Gospoja smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Gospoja u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.
Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:
• moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;
• prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;
• obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
• ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;
• moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:
• moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;
• ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

4. Aktivnosti Gospoje u vezi obrade podataka:
Gospoja poduzima sljedeće:
• u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
o ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;
• prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
• dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
• vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;
• osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;
• poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
• osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;
• utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.
Gospoja na svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica Gospoje i društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama Gospoje, kolačić s navedenih mreža mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici Gospoje. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web- mjesta, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.
U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Gospoja bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je Gospoja poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti odnosno ako je Gospoja poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju će Gospoja primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

5. Izmjene Politike
Gospoja može odredbe ove Politike povremeno mijenjati, ukoliko je nužno ili potrebno. Gospoja će o svim izmjenama obavijestiti ispitanike na adeknatan način, putem web stranice ili drugih komunikacijskih kanala.